Till sidans huvudinnehåll

Studiebesökens koppling till läroplanen

Nedan listas delar från mål och centralt innehåll för de olika visningarna, uppdelat på årskurs.

Pumphuset

Övergripande: Varje visning inkluderar en kort introduktion kring Pumphusets historiska syfte som byggnad, följt av övningar och interaktion med den fasta utställningen.

Förskola 

Följande mål från förskolans läroplan (Lpfö18) berörs under besök hos oss:
 • Vi strävar efter att lägga grund till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. 
 • Vi verkar alltid för ett fokus på hållbar utveckling. 
 • Studiebesöken präglas alltid av en positiv framtidstro. 
 • Besöken ger barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 
 • Barnen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Studiebesöken försöker tar tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.
 • Studiebesöken ger varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hållbar utveckling. 
 • Vi arbetar för att ge barnen förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och hur barnen kan delta aktivt i samhället. 
 • Besöken arbetar för att ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Studiebesöken skapar förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. 
 • Studiebesöken skapar förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet. 

Förskoleklass

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. 
 • Eleverna kan använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 
 • Eleverna får kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället. 
Samt följande delar av det centrala innehållet: 
 • Eleven uppmuntras samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument inom de aktuella områdena för besöket. 
 • Besöket berör olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. 
 • Besöket berör naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser i historien kopplat till elevernas erfarenheter och intressen.
 • Besöket berör kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten. (Vattendroppens resa)
 • Besöket utbildar i hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Årskurs 1-2 

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. 
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi, kemi och fysik
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras
Hem- och konsumentkunskap
 • Ungas konsumtion
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar (Skrutt och Skräp på äventyr, Vårt vatten och avfall)
Historia, geografi, samhällskunskap
 • Hemortens historia.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om energi och matvaror.
Teknik
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen.
 • Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. 

Årskurs 3 

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. 
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället. 
Samt följande delar av det centrala innehållet: 
Biologi, kemi och fysik
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras (Ditt avfall är inget skräp) 
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. (Ditt avfall är inget skräp)(Nu och Då)
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (Varje droppe räknas) 
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas (Varje droppe räknas) 
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom filtrering (Varje droppe räknas) 
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen (Nu och Då) 
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar (Varje droppe räknas)(Nu och Då) 
Hem- och konsumentkunskap 
 • Ungas konsumtion (Ditt avfall är inget skräp)(Varje droppe räknas)
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. (Varje droppe räknas) 
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp) 
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar (Ditt avfall är inget skräp)
Historia, geografi, samhällskunskap
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel vatten. (Varje droppe räknas) 
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om personers levnadsvillkor under olika perioder (Nu och Då) 
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om energi och matvaror. (Ditt avfall är inget skräp)(Varje droppe räknas) 
Teknik 
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. (Nu och Då) 
 • Material för eget konstruktionsarbete, deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. (Nu och Då)

Årskurs 4 till 6

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss: 
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. 
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället. 
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi och Fysik
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp)
 • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. (Varje droppe räknas) 
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. (Nu och Då)
  o Enkla experiment (Varje droppe räknas)(Nu och Då) 
Geografi
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp) 
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. (Varje droppe räknas)
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp) 
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. (Varje droppe räknas) 
Hem- och konsumentkunskap
 • Ungas konsumtion (Ditt avfall är inget skräp)(Nu och Då)
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse. (Varje droppe räknas) 
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa (Ditt avfall är inget skräp)
  o Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar (Ditt avfall är inget skräp)

Årskurs 7 till 9

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. 
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet: 
Biologi och Fysik
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp) 
 • Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp) 
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. (Ditt avfall är inget skräp) 
 • Ekosystemtjänster (Varje droppe räknas)
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp) 
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen (Nu och Då) 
 • Planering, utförande och utvärdering av experiment (Varje droppe räknas)(Nu och Då) 
Geografi och Historia
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp)(Nu och Då) 
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. (Varje droppe räknas) 
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. (Varje droppe räknas) (Ditt avfall är inget skräp) 
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel. (Ditt avfall är inget skräp)
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som klimat och naturresurser. (Varje droppe räknas) 
Hem- och konsumentkunskap
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. (Varje droppe räknas) (Ditt avfall är inget skräp)
 • Hur livsmedel och andra varor påverkar miljö och hälsa. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp) 
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. (Varje droppe räknas)(Ditt avfall är inget skräp)

Avloppsverket Kungsängsverket

Övergripande: Varje visning inkluderar vilka steg som används för att rena vattnet, hur vi som invånare påverkar systemet samt en rundvandring på anläggningen. Kunskapsnivån och pedagogiken är alltid anpassad efter ålder.

Förskola

Ett besök på Kungsängsverket berör följande delar av läroplanen (Lpfö18):
 • Vi strävar efter att lägga grund till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. 
 • Vi verkar alltid för ett fokus på hållbar utveckling.
 • Studiebesöken präglas alltid av en positiv framtidstro. 
 • Besöken ger barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. 
 • Barnen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 
 • Studiebesöken försöker tar tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.
 • Studiebesöken ger varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hållbar utveckling. 
 • Vi arbetar för att ge barnen förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och hur barnen kan delta aktivt i samhället. 
 • Besöken arbetar för att ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Studiebesöken skapar förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. 
 • Studiebesöken skapar förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet.

Förskoleklass

Ett besök på Kungsängsverket berör följande delar av läroplanen (Lgr11):
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare perspektiv. 
 • Eleverna kan använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 
 • Eleverna får kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället. 
Samt följande delar av det centrala innehållet:
 • Eleven uppmuntras samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument inom de aktuella områdena för besöket. 
 • Besöket berör olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser.
 • Besöket berör naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser i historien kopplat till elevernas erfarenheter och intressen.
 • Besöket berör kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten. 
 • Besöket utbildar i hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Årskurs 1 till 3

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi, kemi och fysik
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom filtrering
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Hem- och konsumentkunskap
 • Ungas konsumtion
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa
Historia, geografi och samhällskunskap
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel vatten.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om energi och matvaror.
Teknik
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen.

Årskurs 4 till 6

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi och Fysik
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Geografi
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande. Vilka konsekvenser detta får
  för människor och natur.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Hem- och konsumentkunskap
 • Ungas konsumtion
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa

Årskurs 7 till 9

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi och Fysik
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. 
 • Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystemtjänster
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
Geografi och Historia
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
Hem- och konsumentkunskap
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån
  perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hur livsmedel och andra varor påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Biogasanläggningen Kungsängens gård

Övergripande: Varje visning inkluderar en genomgång kring biogas/biogödsel och dess användning lokalt, stegen i processen och en rundvandring på anläggningen.

Årskurs 9

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi och fysik
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
 • Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen
Geografi och historia
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. 
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel
Hem- och konsumentkunskap
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hur livsmedel och andra varor påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet

Avfallsanläggningen Hovgården

Övergripande: Varje visning inkluderar en muntlig förklaring av anläggningens syfte, en rundvandring samt en övning kring avfallstrappan.

Årskurs 7-9

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi och fysik
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
 • Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Geografi och historia
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
Hem- och konsumentkunskap
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån
  perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
 • Hur livsmedel och andra varor påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet

Återvinningscentralerna

Övergripande: Varje visning inkluderar en rundvandring samt en övning anpassad efter gruppens ålder. Vi går igenom syftet med anläggningen och nyttan med återvinning.

Förskola

Ett besök på återvinningscentralen berör följande delar av läroplanen (Lpfö18):
 • Vi strävar efter att lägga grund till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.
 • Vi verkar alltid för ett fokus på hållbar utveckling.
 • Studiebesöken präglas alltid av en positiv framtidstro.
 • Besöken ger barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.
 • Barnen ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Studiebesöken försöker tar tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. 
 • Studiebesöken ger varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hållbar utveckling.
 • Vi arbetar för att ge barnen förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och hur barnen kan delta aktivt i samhället.
 • Besöken arbetar för att ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Studiebesöken skapar förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Studiebesöken skapar förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet.

Förskoleklass

Ett besök på återvinningscentralen berör följande delar av läroplanen (Lgr 11):
 • Eleverna kan använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna får kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
 • Eleven uppmuntras samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument inom de aktuella
  områdena för besöket.
 • Besöket berör olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom
  observationer, mätningar och samtal om iakttagelser.
 • Besöket berör naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser i historien kopplat till elevernas erfarenheter och intressen.
 • Besöket berör kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten.
 • Besöket utbildar i hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Årskurs 1-3

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi, kemi och fysik
 • Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
Hem- och konsumentkunskap
 • Ungas konsumtion.
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
Historia, geografi och samhällskunskap
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om energi och matvaror.

Årskurs 4-6

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi och fysik
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  Geografi.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser
  finns och vad de används till.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Hem- och konsumentkunskap
 • Ungas konsumtion
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Årskurs 7-9

Följande mål från läroplanen för grundskolan (Lgr 11) berörs under besök hos oss:
 • Besöket ska bidra till att eleven utvecklar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljö i ett vidare
  perspektiv.
 • Eleverna ska kunna använda sina nyfunna kunskaper i vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.
 • Eleverna ska ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för miljön och samhället.
Samt följande delar av det centrala innehållet:
Biologi och fysik
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.
 • Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi
Geografi och historia
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
Hem- och konsumentkunskap
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hur livsmedel och andra varor påverkar miljö och hälsa.
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet