Artikeln publicerades 13 juni 2024

Nya strängare regler för gifter i privata dricksvattenbrunnar

Från och med 1 juli inför Livsmedelsverket nya, striktare gränsvärden för hälsofarliga ämnen i privata dricksvattenbrunnar.

Långvarig exponering för ämnen som arsenik, bly, kadmium och PFAS kan leda till allvarliga hälsoproblem. Höga halter av arsenik ökar risken för cancerformer som lung- och hudcancer, bly kan påverka den mentala utvecklingen hos barn, medan kadmium kan orsaka njurskador, benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar.

Cirka två miljoner svenskar får sitt dricksvatten från egna brunnar eller små privata vattenanläggningar. Enligt beräkningar överskrider drygt åtta procent av dessa brunnar de nya riktvärdena för bly, fyra procent för arsenik och två procent för kadmium.

För första gången införs även riktvärden för PFAS 4 och PFAS 21 i små privata vattenanläggningar. Dessa "evighetskemikalier" har visat sig vara skadliga även i låga koncentrationer.

Rekommendationer

Livsmedelsverket rekommenderar att husägare med egen brunn analyserar sitt vatten minst vart tredje år. Barnfamiljer bör dock göra det årligen för att säkerställa att vattnet är säkert att dricka.

Även fritidsbostäder där man vistas mindre än tre månader per år bör vidta åtgärder om vattnet innehåller höga halter av dessa ämnen. Eftersom man får i sig dessa gifter från flera källor, finns det lite utrymme för ytterligare exponering via dricksvattnet, även under kortare perioder.

Mer information om hur du kan testa ditt vatten hittar du på Uppsala Vattens sida om vattenprovtagning. Dit kan du som privatperson med egen brunn vända dig om du vill ta prover på ditt dricksvatten. På Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. finns hjälp för att tolka analysresultaten.

Tillsammans kan vi säkerställa att alla har tillgång till rent och säkert dricksvatten.

EPI debug

Created:
2024-06-13T17:13:51
Last modified:
2024-06-25T14:20:16
Published:
2024-06-13T17:18:36
Last published:
2024-06-25T13:47:39
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id