Artikeln publicerades 10 november 2023

Föreslagen höjning av VA-taxan

Uppsala Vatten har föreslagit en höjning av VA-taxan. Förslaget är att VA-taxan höjs med 15 procent för anläggningstaxan och 28 procent för brukningstaxan från och med den 1 januari 2024.

För en genomsnittlig villa som gör av med 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjning med 159 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir det en ökning med ungefär 99 kronor per månad.

Uppsala Vatten får varken gå med vinst eller förlust

Brukningstaxan är den som alla fastighetsägare betalar för att använda de kommunala VA-tjänsterna. Den består av två fasta årliga avgifter och en rörlig avgift som styrs av hur mycket vatten du förbrukar.

Intäkterna som Uppsala Vatten får in via VA-taxan ska täcka kostnaderna för att producera och distribuera dricksvatten, ta hand om avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) för alla med kommunalt VA i Uppsala kommun. VA-taxan ska också täcka kostnaderna för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, samt investeringar för att bibehålla och utveckla verksamheten.

Vatten- och avloppsverksamheten, VA, är en verksamhet som finansieras via avgifter och får varken gå med vinst eller förlust.

När kostnaderna för vår verksamhet ökar, måste vi höja VA-taxan

Höjningen föreslås främst på grund av stora räntehöjningar och ökade elkostnader.

Utöver räntehöjningar och elkostnader, tillkommer stora kostnader för nödvändiga satsningar i takt med att Uppsala växer. Uppsala Vatten har omkring 200 pågående projekt gällande underhåll och utbyggnad av anläggningar och våra ledningsnät.

Under året har vi bland annat förnyat sjöledningar i Långsjön för 70 miljoner kronor och förnyat VA-ledningar längs Geijersgatan för 35 miljoner kronor. Vi planerar också att bygga ut våra reningsverk för att öka kapaciteten, samt bygga fler pumpstationer och lägga nya överföringsledningar. Omvärldsförutsättningar gör också att vi behöver fortsätta förstärka skydd och kontroll för att säkra dricksvattenproduktionen.

Detta är satsningar som även har resulterat i kostnadsökningar i form av en ökad personalstyrka.

Kommunfullmäktige fattar beslut om taxan i december.

EPI debug

Created:
2023-11-10T16:07:06
Last modified:
2023-11-10T16:10:22
Published:
2023-11-10T16:10:22
Last published:
2023-11-10T16:10:22
Template
Artikel


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id